Stimulent angajare elevi şi/sau studenţi

Stimulent elevi.studenti

sursa foto: www.wall-street.ro

Potrivit HG 726/2007, companiile care angajează elevi şi/sau studenţi pot beneficia din partea Statului de un stimulent financiar, în condiţiile de mai jos:

1. Să angajeze cu CIM (normă întreagă sau parţială) elevi şi/sau studenţi, şi

2. Angajarea trebuie să fie pe perioadă determinată, şi anume pe perioada vacanţelor    şcolare;

Stimulentul financiar reprezintă o sumă egală cu 50% din indicatorul social de referinta. În prezent, valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei, deci valoarea stimulentului ar fi de 250 lei pentru fiecare elev sau student angajat.

Diferenţa dintre valoarea stimulentului şi valoarea salariului plătit elevilor/studenţilor va fi suportată de către angajator.

Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor de la data încadrarii în munca a elevilor/studenţilor şi pâna la data ultimei zile, inclusiv, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare în anul calendaristic respectiv.

În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu AJOFM în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie (model tip).

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la AJOFM o cerere însoţita de urmatoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor (model tip);

b) adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;

c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă;

e) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului, din care să rezulte ca nu a beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic respectiv;

Stimulentul se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauza pe perioada de vacanţă din luna respectivă, fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Stimulentul lunar nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă cuvenit.

Angajatorii au obligaţia de a depune lunar la AJOFM, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective, următoarele documente:
a) declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferenta lunii respective, în original şi în copie;

b) tabel nominal cu elevii/studenţii angajaţi (model tip);

c) pontaj şi statul de plată, în copie.

Suma reprezentând stimulentul se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta o datorează lunar. În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenţa se plăteşte prin intermediul AJOFM, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi.