Sponsorizare – aspecte contabile şi fiscale

sponsorizare

sursa foto: www.dailybusiness.ro

 

 

1. Informaţii generale

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumita beneficiarul sponsorizării.

Contractul de sponsorizare se încheie obligatoriu în forma scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Sponsorul: orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

Beneficiarul sponsorizarii poate fi: 

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

 

Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

 2.      Aspecte fiscale:

Pentru sponsorul persoană juridică plătitor de impozit pe profit, cheltuiala cu sponsorizarea este nedeductibilă. Însă contravaloarea acesteia poate fi scăzută din impozitul pe profit calculat în limita a 3 la mie din cifra de afaceri, însă nu mai mult de 20% din valoarea impozitului pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Pentru sponsorul persoană fizică înregistrată fiscal, cheltuiala cu sponsorizarea este deductibilă în limita a 5% din baza de calcul a impozitului pe venit.

Acordarea de bunuri cu titlu de sponsorizare cu depăşirea plafonului de mai sus este considerată a fi livrare de bunuri către sine şi se colectează TVA (dacă s-a dedus TVA la achiziţia/obţinerea bunurilor respective).

Veniturile din sponsorizare sunt venituri neimpozabile.

Facilităţile fiscale nu se acordă în cazul:

a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizaăii unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

 

 3.      Aspecte contabile – monografie contabilă

  • Acordarea de către o companie privată către un ONG a unei sponsorizări ce constă într-o sumă de bani de 1.000 RON

6582 neded.    =          5121    1.000 RON

  • Acordarea de către o companie privată către un ONG a unei sponsorizări ce constă într-un bun (obiect de inventar) achiziţionat cu suma de 1.000 RON + TVA

6582 neded.    =          303      1.000 RON

  • La finalul perioadei fiscale se constată că suma de 400 lei aferentă bunului acordat cu titlu de sponsorizare depăşeşte plafonul. Prin urmare, compania va colecta TVA aferentă sumei care depăşeşte plafonul

635 neded       =          4427    96 RON (400 RON*24%).