PFA – impozitare si contributii sociale

PFA

sursa foto: www.stiri-contabilul.ro

 

Pentru clarificare, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere.

 În cele ce urmează vom face o sinteză referitoare la obligaţiile fiscale pe care le au persoanele fizice referitor la impozitarea veniturilor, plata contribuţiilor sociale obligatorii precum şi obligaţiile declarative ale acestora.

 În ceea ce priveşte impozitul pe venit

Caz A: Impozitarea prin reţinere la sursă a impozitului
Este aplicabilă în cazul următoarelor tipuri de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
d) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică.

 Obs 1. După cum reiese din cele de mai sus, veniturile obţinute din drepturi de proprietate intelectuală, expertiză contabilă şi tehnică, contracte de agent ori dintr-o asociere, vor face obiectul impozitării prin reţinere la sursă indiferent dacă persoana fizică este sau nu înregistrată fiscal (în calitate de PFA ori exercită profesii liberale).

În cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natura celor de la a)-c) de mai sus, plătitorul veniturilor este obligat în momentul plăţii să le reţină la sursă cu titlu de impozit o cotă de 10% aplicat asupra venitului brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii (CAS şi CASS) prevăzute mai jos.

În cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natura celor de la d) de mai sus, plătitorul veniturilor este obligat în momentul plăţii să le reţină la sursă cu titlu de impozit o cotă de 3% aplicat asupra venitului care îi revine persoanei fizice din asociere.

Persoanele fizice care fac obiectul impozitării prin reţinere la sursă nu au obligaţia de a depune D220 privind venitul estimat, şi nici să facă plăţi anticipate. Aceste persoane vor avea obligaţia de a depune D220 privind venitul realizat până în data de 25 Mai a anului următor celui la care veniturile se referă. În vederea demonstrării plăţii anticipate a impozitului în cota de 10% prin reţinere la sursă de către plătitorul de venituri, aceste persoane vor solicita plătitorului să îi elibereze o adeverinţă care să ateste impozitul reţinut la sursă, impozit care va fi dedus de către Fisc din impozitul total datorat de persoana fizică.

 Caz B: Impozitare prin efectuarea de plăţi anticipate:

Este aplicabilă persoanelor fizice pentru veniturile obţinute, altele decât cele prevăzute la cazul A de mai sus, lit. a)-d).

Obs. 2. Facem menţiunea că în această categorie vor intra veniturile obţinute din convenţii civile obţinute de către persoanele care desfăşoară activităţi în mod independent (PFA, Întreprindere Individuală sau Întreprindere Familială), ori exercită o profesie liberală (avocat, medic, expert fiscal, expert contabil, notar etc), altele decât activităţile menţionate la Obs. 1 (care, aşa cum arătam, fac obiectul impozitării la sursă indiferent de calitatea persoanei beneficiare.

 Persoanele din această categorie pentru veniturile obţinute din astfel de surse nu vor face vor face obiectul impozitării prin reţinere la sursă. Astfel de persoane vor avea obligaţia de a depune anual D220 privind venitul estimat, şi de a efectua trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe venit, în cotă de 16% din venitul net, în 4 rate egale. Până în data de 25 mai a anului următor celui la care veniturile se referă, persoanele din această categorie vor depunde D200 privind venitul realizat. În baza acestei declaraţii, se face face regularizarea impozitului plătit anticipat, raportat la impozitul real datorat. Regularizarea (plata sau restituirea diferenţei se va realiza în termen de 60 zile de la data la care Fiscul va comunica contribuabilului Decizia de Impunere Anuală.

 II.În ceea ce priveşte contribuţiile sociale datorate

 Caz A: În cazul contribuabililor pentru care impozitarea veniturilor se efectuează prin reţinere la sursă, plătitorul veniturilor va avea obligaţia să reţină la sursă:

 1. CAS – în cotă de 10,5%aplicat la venitul brut prevăzut în contract;

2. CASS – în cotă de 5,5% aplicat la venitul brut prevazut in contract, care insa nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (850 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

 Încadrarea în plafonul de un salariu minim brut pe ţară se efectuează de către organul fiscal, anual, după depunerea declaraţiilor informative de către plătitorii de venit.

Astfel, plătitorul veniturilor are obligaţia de a reţine la sursă CASS aplicat la venitul brut prevazut în contract, urmând ca ulterior Fiscul să recalculeze contribuţia la CASS în cazul în care baza la care s-a aplicat reţinerea a fost mai mică de un salariu minim brut pe ţară.

 Caz B: În cazul contribuabililor pentru care impozitarea veniturilor se efectuează prin efectuarea de contribuabil de plăţi anticipate, contribuabilii vor avea obligaţia de a achita CAS si CASS, procedura fiind următoarea:

 CAS-ul: Baza lunară de calcul al CAS este venitul declarat, care însă nu poate fi mai mică de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru 2014 acesta este de 2298 lei, deci venitul declarat nu poate fi mai mic de 804 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat (804 lei), nu datorează CAS.

În acest sens, contribuabilii vor avea obligaţia de a se asigura la Casa de Pensii prin depunerea unei declaraţii de asigurare (D600), în care vor trece o sumă la care vor să se asigure, sumă care nu poate fi mai mică de 804 lei.

La suma asigurată, contribuabilii vor datora CAS în cotă de 31,3 %.

Contribuţia se achită lunar.

CASS-ul

În baza declaraţiei de venit estimat depusă la Fisc (D220), contribuabilii vor datora la CASS contribuţia de 5,5% aplicată la venitul net declarat în D220. Baza de calcul nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (850 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Plata CASS se efectueaza in 4 rate egale (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie. După regularizarea venitului (după depunerea D200 privind venitul realizat), contribuabilul îşi va regulariza contribuţia la CASS în funcţie de acest venit efectiv obţinut, în termen de 60 zile de la data primirii deciziei anuale de la Fisc.