ONG_REGIM FISCAL ŞI CONTABIL

ong

sursa foto: www.infoong.ro

Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sunt persoane juridice (au personalitate juridică) ce sunt constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

 A.    ASPECTE FISCALE:

I.        Venituri scutite de impozit pe profit:

a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;

g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;

i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.

l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

 II.      În plus faţă de veniturile de la I, ONG-urile sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit prevăzute mai sus.

ONG poate desfăşura activităţi economice în vederea obţinerii de venituri pentru susţinerea şi finanţarea activităţii sale non-profit. Profitul obţinut de ONG din activităţile economice va fi nu poate fi distribuit sub forma de dividende, ci trebuie sa fie utiliat de ONG in vederea finantarii si sustinerii activitatii non-profit. Profitul obţinut de ONG din activităţile economice va fi supus impozitului pe profit în cotă de 16% (cu excepţia celor neimpozabile menţionate la II de mai sus).

 III.    Reguli şi etape pentru calculul impozitului la ONG:

1) identificarea veniturilor neimpozabile (cele de la I lit. a-n prevăzute mai sus);

2) determinarea veniturilor economice neimpozabile de la II;

3) stabilirea veniturilor totale neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. 1) şi 2);

4) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la 3);

5) calculul profitului impozabil, avându-se în vedere următoarele:

       i. stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile. Este necesară utilizarea de către ONG a unor chei de repartizare a cheltuielilor comune;

         ii. stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor. Sunt aceleaşi reguli de deductibilitate a cheltuielilor ca şi la societăţi comerciale;

     iii. stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile de la 4) şi cheltuielile deductibile stabilite la pct. ii;

6) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil stabilit la 5).

 B.    ASPECTE CONTABILE

I. ONG-urile conduc contabilitate în partidă dublă, utilizând un plan de conturi specific; În principiu sunt aceleaşi conturi, cu câteva conturi noi specifice ONG-urilor.

II. În cazul ONG-urilor care desfăşoară atât activităţi fără scop patrimonial cât şi activităţi economice, va trebui să se utilizeze analitice ale conturilor în vederea delimitării celor 2 tipuri de activităţi. Recomandarea este ca încă de la început să se stabilească cota aferentă activităţilor non-profit, respectiv cota aferentă activităţilor economice.

III. ONG va întocmi balanţă trimestrial;

IV. ONG pot fi plătitoare de TVA. Deducerea TVA se va realiza pe bază de pro-rata.

V. ONG pot avea salariaţi angajaţi cu contract individual de muncă, respectiv colaborări pe baza de convenţii civile;

VI. ONG vor depune următoarele declaraţii:

  1. Declaraţia 100 – trimestrial, pentru declararea impozitului pe profit aferent activităţii economice;
  2. Declaratia 100 – trimestrial, pentru declararea impozitului pe salarii în cazul ONG care în anul anterior au avut maxim 3 angajaţi;
  3. Declaratia 100 – lunar, pentru declararea impozitului pe salarii în cazul ONG care în anul anterior au avut mai mult de 3 angajaţi;
  4. D101 – anual, până în 25 Martie a anului următor;
  5. D112 – lunar sau trimestrial, pentru declararea contribuţiilor sociale;
  6. Declaraţii de TVA în cazul ONG plătitoare de TVA (D300, D390, D394, D392A) sau D392B în cazul ONG neplătitoare de TVA;
  7. Situaţii Financiare Anuale – până în 30 Aprilie a anului următor.

VII.  Monografie contabilă – principalele operaţiuni ale ONG

1. Înregistrarea veniturilor din contribuţii încasate de la membrii ONG

5121 = 7391 Venituri din cote parţi primite potrivit statutului

2. Înregistrarea veniturilor din donaţii primite sau din direcţionarea de către persoane fizice a cotei de 2% din impozit

5121 = 7331 Veniuri din donaţii

3. Înregistrarea veniturilor din sume primite cu titlu de sponsorizare

5121 = 7332 Veniuri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

4. Acordarea de catre ONG de sponsorizări

6582 = 5121

5. Înregistrarea facturii de chirie în valoare de 10.000 RON + TVA (presupunem că ponderea activităţilor non-profit a ONG este de 70%, iar ponderea activităţilor economice este de 30%);

%      =   401                3720

612.01 (non-profit)     3000

4426                              720

%      =   401                8680

612.02 (economice)    7000

4426                            1680

6. Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea cheltuielilor de constituire

 6811.01 (non-profit)   =   2801.01

 6811.02 (economice)   =   2801.02

7. Înregistrarea achizitionării de obiecte de inventar ce vor fi utilizate 100% în activitatea non-profit

 %          =   401

303.01 (non-profit)

4426

8. Înregistrarea dării în folosinţă a obiectelor de inventar

603.01 (non-profit) = 303.01